+46708402950 [email protected]
1. Föreningens ändamål

Föreningen skall utgöra en sammanslutning av svenska kyl- och värmepumpimportörer och skall verka för att främja medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av importör/leverantör av kylprodukter och värmepumpar på den svenska marknaden varibland särskilt märks:

  • att verka för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper inom branschen.
  • att främja branschens och leverantörsledets intresse gentemot myndigheter och andra branschorganisationer.
  • att bevaka frågor av normkaraktär, såsom t.ex. produktspecifikationer, godkännandefrågor o dylikt
  • att engagera sig i utbildningsfrågor.
2. Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antas företag, som i väsentlig omfattning verkar som importör av utrustning för kyl- och värmepumpapplikationer och som till väsentlig del marknadsför och säljer dessa till företag.

Styrelsen kan bevilja företag medlemskap efter skriftlig ansökan mot inträdesavgift, som beslutas av årsmötet.

3. Styrelse

Styrelsen består av representanter från samtliga medlemmar. Ordförande och vice ordförande väljs vid årsmötet för två år i taget, växelvis.

Valberedning bestående av två personer väljs vid årsmötet för ett år i taget.

Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. Föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar.

4. Sammanträden

Årsmöte hålls en gång per år innan maj månads utgång. Utöver årsmöte skall två ordinarie styrelsemöten hållas. Ordföranden kan kalla till extra sammanträden när så bedöms nödvändigt. Kallelse till årsmöte och styrelsemöten skall sändas ut senast två veckor före mötet och innehålla de beslutspunkter som skall behandlas. Valberedningen har att till årsmöteskallelsen bifoga förslag till styrelsemedlemmar samt valberedning för kommande år.

5. Arbetsutskott

Styrelsen kan utse arbetsutskott för sådana ärenden som behöver behandlas av utskott, t.ex. utbildning, branschfrågor, agerande gentemot myndigheter och organisationer.

6. Särskilda kommittéer

För behandling av ärenden som fordrar särskild behandling eller utredning kan årsmötet eller annat möte, där medlemmar är kallade, tillsätta särskilda kommittéer.

I kommitté kan ingå utomstående sakkunnig

7. Röstning

Alla frågor vid sammanträden inom föreningen avgörs med enkel röstövervikt. Varje medlem har en röst. Röstning kan ske med skriftlig fullmakt för medlem inom föreningen. Varje medlem får dock endast rösta för ett företag utöver sitt eget.

8. Protokoll

Protokoll skall föras vid årsmöten och vid sammanträde med styrelse och arbetsutskott.

9. Sekretariat

Löpande ärenden sköts av ett sekretariat som leds av ordförande.

10. Avgifter

Medlem skall betala en årsavgift som fastställs på årsmötet. Föreningen har dessutom rätt att debitera medlemmarna särskilt för sekretariatservice, vars omfattning fastställs på årsmötet.

11. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Årsmötet utser revisor, som skall granska föreningens räkenskaper.

12. Uppsägning

Före den 30 juni skall uppsägning av medlemskap ske för nästföljande kalenderår.

13. Skiljenämnd

Tvist mellan föreningen och medlem skall avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljemän.

14. Antagande

Dessa stadgar har antagits vid föreningens bildande vid sammanträde den 23 november 1979.

 

Reviderad oktober 2013.